دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-99 
1. رقم جدید کلزا برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور

صفحه 1-12

بهرام علیزاده؛ عباس رضایی زاد؛ محمد یزداندوست همدانی؛ سیامک رحمانپور؛ فرزاد جاویدفر؛ حسن امیری اوغان؛ فرناز شریعتی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ بهرام مجد نصیری؛ حمیدرضا خادم حمزه؛ بهمن پاسبان اسلام؛ فرشاد ناصر قدیمی؛ غلامحسین شیراسماعیلی؛ مهدی عزیزی؛ مجید خیاوی؛ حسین صادقی؛ فرشید حسنی


2. انتخاب بهترین آرایش کاشت برای ارقام مختلف کنجد

صفحه 13-25

مجید غلامحسینی؛ فرناز شریعتی؛ علی آقامحمدی