اصول اخلاقی انتشار مقاله

  مقاله باید حاوی موضوع­های تازه و حاصل مطالعات پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد و قبلاً به هیچ طریق انتشار نیافته و یا همزمان به نشریات دیگر فرستاده نشده باشد. مقالاتی که خلاصه آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشد، مستثنی هستند. دفتر مجله در ویراستاری، چاپ یا عدم چاپ مقالات آزاد است و مقالات دریافتی مسترد نخواهد شد.  مسئولیت صحت مطالب به عهده نگارنده ( گان) می باشد.

 

                        مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی از قوانین کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (Cope) پیروی می کند.