اهداف و چشم انداز

مقالات نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی در زمینه‌های زیر، با داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر خواهند شد:
 1- تحقیقات کاربردی در زمینه گیاهان زراعی و باغی که مستقیما قابل استفاده کارشناسان، زارعین و باغداران در عرصه تولید کشور باشد.
 2- مقالات مروری که جمع بندی انجام شده آن مستقیما قابل استفاده کارشناسان، زارعین و باغداران در عرصه تولید کشور باشد.
 3- ارقام جدید نامگذاری و تأیید شده از طرف دستگاههای ذیربط رسمی که از زمان تأیید آنها بیش از سه سال نگذشته باشد.
 4- پروتکل و دستورالعمل‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف فناوری‌های تولید و بهره‌وری محصولات زراعی و باغی