درباره نشریه

 با توجه به اهمیت انتشار یافته­ های تحقیقات کاربردی در زمینه گیاهان زراعی و باغی و همچنین تأکید متخصصان، محققان، کارشناسان، دانشجویان و اساتید محترم دانشکده­ های کشاورزی در خصوص لزوم توجه بیشتر و ویژه به این بخش از نتایج تحقیقاتی که قابل استفاده برای کارشناسان و بهره برداران کشور باشد، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر نسبت به انتشار مجله علمی- ترویجی با هدف معرفی، ترویج و بسط آگاهی­های علمی در میان جامعه کشاورزی در بخش زراعت و باغبانی و ارتقاء سطح آگاهی­ها و دانش کشاورزی بامجوز مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استناد نامه شماره 93973/3 مورخ 31/4/1391 بصورت فصلنامه اقدام نمود. مقالات در زمینه­ های زیر، با داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر خواهند شد:

  1- تحقیقات کاربردی در زمینه گیاهان زراعی و باغی که مستقیما قابل استفاده کارشناسان، زارعین و باغداران در عرصه تولید کشور باشد. سال اجرای مقالات باید حداقل دو سال بوده و بخشی از آن هم در مزرعه انجام شده باشد.

  2- مقالات مروری که جمع بندی انجام شده آن مستقیما قابل استفاده کارشناسان، زارعین و باغداران در عرصه تولید کشور باشد. این قبیل مقالات بایستی توسط کارشناس مرتبط با آن موضوع نوشته شود.

  3- ارقام جدید نامگذاری و تأیید شده از طرف دستگاه‌های ذیربط رسمی که از زمان تأیید آنها بیش از سه سال نگذشته باشد.

  4- پروتکل و دستورالعمل­ های کاربردی در زمینه­ های مختلف فناوری­های تولید و بهره­ وری محصولات زراعی و باغی