اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

گودرز نجفیان

اصلاح نباتات استاد، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

goodarznatyahoo.co.uk

سردبیر

حبیب اله قزوینی

اصلاح نباتات دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

rafhc.areo.ir
habib_ghazatyahoo.com

مدیر داخلی

فرشته نظری منوچهر آبادی

زراعت و اصلاح نباتات کارشناس، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

fereshtehnazari_60atyahoo.com
02632720225

اعضای هیات تحریریه

ناصر بوذری

باغبانی موسسه تحقیقات علوم باغبانی

bouzari1111atyahoo.com

سید علی پیغمبری

ژنتیک دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

alipeyatut.ac.ir

عبدالامیر راهنما

فیزیولوژی گیاهان زراعی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

abam_rahatyahoo.com

احمد رضوانفر

ترویج و آموزش علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

arezvanatut.ac.ir

امیر حسین شیرانی راد

زراعت استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

shirani.radatgmail.com

علی عبادی

باغبانی استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

aebadiatut.ac.ir

فرنگیس قنواتی

سیستماتیک گیاهی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

farangisghanavatiatyahoo.com

ناصر مجنون حسینی

دکتری اگرونومی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

mhoseiniatut.ac.ir

داریوش مظاهری

زراعت استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

dmazaheratut.ac.ir

سید حمید موحد محمدی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

hmovahedatut.ac.ir

علی مومنی

اصلاح نباتات موسسه تحقیقات برنج کشور

amoumeniatareeo.ac.ir

توحید نجفی میرک

اصلاح نباتات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

tnmirakatyahoo.com