بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابایی، تقی [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران.
 • بابایی، تقی [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • بابائی، تقی [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • بابائی، حمید رضا [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • باشتنی، ابراهیم [1] مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • باصفا، محمود [1] - ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • باقری، محسن [1] .
 • باقرانی، ناصر [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان
 • ببری، ماریه [1] مرکز جهاد کشاورزی چهل شهیدان، سازمان جهاد کشاورزی مازندران، رامسر، ایران
 • بختیار، فرشاد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
 • بختیار، فرشاد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، سازمان تات
 • بدری، علیرضا [1]
 • بدری، علیرضا [1] مدیریت ترویج، سازمان کشاورزی استان البرز، کرج، ایران
 • بذرافشان، محسن [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، مرکز کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس، ایران.
 • بذر افشان، محسن [1]
 • براتی، علی [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • براتی، علی [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • براتی، علی [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • براری، حسن [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ساری
 • برزگری، محمد [2]
 • برزگری، محمد [1]
 • برزگری، محمد [2] مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد، دزفول
 • برشاهی، آرش [1] شرکت‌های خدمات کشاورزی استان کرمانشاه
 • بروجردنیا، مریم [1] استادیار پژوهشکده خرما ومیوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزی، اهواز ، ایران
 • بساطی، جهانشاه [1]
 • بساطی، جهانشاه [1] .
 • بساطی، جهانشاه [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • بیضایی، اسماعیل [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • بغدادی، حسن [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران
 • بینا، سیما [1] بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • بیناباجی، محمدحسین [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • بهاری، محمد [1] .
 • بهاری، محمد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • بهرامی، سرحد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 • بهرامی، نوذر [1]
 • بهرامی، نوذر [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • بهرامی کمانگر، سامان [1]
 • بهشتی، علیرضا [1] ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اصلاح و تهیه نهال وبذر ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آموزش ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن خراسان رضوی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، مشهد، اﯾﺮان
 • بوذری، ناصر [1]
 • بوذری، ناصر [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • بوذری، ناصر [1] پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

پ

 • پات‌پور، مهران [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • پات‌پور، مهران [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • پاسبان اسلام، بهمن [1] .
 • پاسبان اسلام، بهمن [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز. ایران.
 • پاشاپور، هوشنگ [1]
 • پاشاپور، هوشنگ [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • پاشاپور، هوشنگ [1] مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • پدرام، عادل [1] استادیار، بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
 • پیرایش، عادل [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • پرویزی، خسرو [1]
 • پرویزی، خسرو [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • پرویزی‌فر، اسماعیل [1] سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
 • پزشکپور، پیام [1]
 • پزشکپور، پیام [1] استادیار پژوهش و عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 • پزشکپور، پیام [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لرستان، ایران
 • پزشک‌پور، پیام [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • پورحقگوی سرشکه، فاضل [1] محقق، پژوهشکده چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران.
 • پورداد، سیدسعید [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سرارود
 • پورسیابیدی، محمدمهدی [1]
 • پورشهبازی، عباس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایرانشهر، ایران
 • پورعلی بابا، حمیدرضا [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • پورعلی بابا، حمید‌رضا [1] مربی پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • پورمتین، راشین [1] سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، اراک، ایران

ت

 • تات، محمدحسین [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • تجلی، حمید [1]
 • تجلی، حمید [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،بیرجند، ایران
 • تجلی، حمید [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران
 • تجلی، حمید [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 • تجلی، حمید [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران.
 • ترابی، محمد [2]
 • ترابی، محمد [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • ترابی، مسعود [1]
 • تفضلی، عنایت اله [1]
 • تقی‌زاده، امیرعباس [1] پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • توکلی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، شاهرود
 • توکلی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

ج

چ

ح

خ

 • خالداحمدی، محمد‌ [1] کارشناس، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران.
 • خانزاده، حسن [1]
 • خانزاده قره آغاجلو سفلی، حسن [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران
 • خیاوی، مجید [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • خیاوی، مجید [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان. ایران.
 • خیاوی، مجید [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • خاوری خراسانی، سعید [3]
 • خبازجلفایی، حسین [1] استادیار، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خدادادی، شهرام [1]
 • خدادادی، شهرام [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج
 • خدارحمی، منوچهر [2]
 • خدارحمی، منوچهر [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
 • خدارحمی، منوچهر [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 • خدارحمی، منوچهر [1] عضو هیات علیم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، سازمان تات
 • خدارحمی، منوچهر [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خدارحمی، منوچهر [2] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • خیرگو، معصومه [1]
 • خیرگو، معصومه [1] .
 • خیرگو، معصومه [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • خضرزاده، فریده [1] مدیریت ترویج، سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، اهواز، ایران
 • خطیب، پیام [1] دانشکده کشاوزی دانشگاه گیلان، رشت
 • خلیل آریا، علی رضا [1] بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
 • خلیل‌زاده، غلامرضا [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • خواجه داد کشته گر، محمد [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران.
 • خورشید، عبدالمجید [1] مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، مرکز کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

د

 • دادرضایی، سید طه [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • دادرضایی، سید‌طه [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دادمند، محمد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • دارابی، سعید [1]
 • دارابی، سعید [1] مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، مرکز کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس، ایران.
 • دارابی، عبدالستار [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • دارابی، عبدالستار [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خوزستان، ایران.
 • دارابی، عبدالستار [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان
 • دارخال، همایون [3]
 • دالوند، محمد [1]
 • دالوند، محمد [1] .
 • دالوند، محمد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی صفی‌آباد دزفول، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، دزفول، ایران.
 • دالوند، محمد [3] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • دامیار، سیما [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • دامغانی، هما [1]
 • دانایی، امیر خسرو [1] بخش تحقیقات زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.
 • دانایی، امیر خسرو [1] مربی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمات تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،تهران، ایران
 • دانشیان، جهانفر [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دانشیان، جهانفر [1] موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دری، حمید رضا [1] رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • دریایی، امیر [1]
 • دریایی، امیر [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • دژم پور، جلیل [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • دستجردی، رعنا [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • دستفال، منوچهر [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • دستکار، ابراهیم [1] دانشجوی دکترای گروه باغبانی دانشگاه زنجان، زنجان.
 • دلیلی، سید علیرضا [1]
 • دهقان، محمدعلی [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • دهقان، محمد علی [1]
 • دهقان، محمد علی [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • دهقانی، علی [1] مربی، بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،تهران، ایران
 • دهقانپور، زیبنده [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج، ایران
 • دهنوی، بی‍ژن [1] کارشناس ترویج کشاورزی استان کرمانشاه
 • دهنوی، بیژن [1] مدیریت ترویج، سازمان کشاورزی استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • دودانگه بالاخانی، مریم [1] پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دولتی بانه، حامد [1]
 • دولتی‌بانه، حامد [1]

ذ

 • ذاکری، عبدالکریم [1]
 • ذاکری، عبدالکریم [1] .
 • ذاکری، عبدالکریم [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • ذاکری، عبدالکریم [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تات
 • ذاکری، عبدالکریم [2] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زرقان، ایران
 • ذاکری، عبدالکریم [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شیراز، ایران
 • ذاکری، عبدالکریم [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • ذاکری، عبدالکریم [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس، ایران.
 • ذاکری، عبدالکریم [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • ذبیحی، علی‌اصغر [1] شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی، مازندران، ساری، ایران.

ر

 • راحمی، مجید [2]
 • رافضی، رامین [1] پژوهشکده سبزی و صیفی، مؤسسه تحقیقات باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رافضی، رامین [1] پژوهشکده سبزی و صیفی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رامعه، ولی الله [1] بخش تحقیقات زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.
 • رامئه، ولی اله [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • راهب، سمانه [1] موسسه تحقیقات مرکبات ایران، رامسر
 • راهنما، عبدالامیر [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران
 • راهنما، عبدالامیر [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • راهنما، عبدالامیر [1] مؤسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری، اهواز
 • راهنما، عبدالامیر [1] مؤسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور، اهواز
 • راوری، ذبیح اله [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، کرمان، ایران
 • راوری، ذبیح‌اله [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • رجبی، اباذر [1]
 • رجبی، اباذر [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج
 • رجبی، اباذر [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • رجبی، رحمان [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سرارود
 • رجبی، رحمان [1] موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • رحیمی، حسین [1] بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • رحمانی، آیدا [1]
 • رحمانپور، سیامک [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • رحمانپور، سیامک [1] موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رحمان‌پور، سیامک [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رحمانپور اوزان، سیامک [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • رخ‌افروز، علی [1] کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی
 • رخشنده‌رو، مجید [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • رستگار، حمید [1]
 • رستمی، حسن [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران
 • رضایی، رضا [1]
 • رضایی، رضا [1] کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران.
 • رضایی، رضا [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • رضایی، رضا [1] موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • رضایی، محمد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، میاندوآب، ایران.
 • رضایی زاد، عباس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • رضایی زاد، عباس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه. ایران.
 • رضایی مراد اعلی، محمد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • رضوی، سیدعلیرضا [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • رضوی، علیرضا [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • رعیت‌پناه، سیاوش [1] بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.
 • رفیعی، مسعود [2]
 • رهجو، وحید [1]
 • رهنمائیان، مهرداد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • رهنمون، حمید [1]
 • روانلو، عباسعلی [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • روحی، ابراهیم [2]
 • روحی، ابراهیم [1] استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کردستان، ایران.
 • روحی، ابراهیم [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 • روحی، ابراهیم [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج
 • روحی، ابراهیم [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • روحی، ایراهیم [1]
 • روحانی، حمید [1] بخش ترویج و مشارکت مردمی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • روح پرور، رامین [1] .
 • روح پرور، رامین [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • روح‌پرور، رامین [1]
 • روح‌پرور، رامین [1] .
 • روح‌پرور، رامین [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • روح‌پرور، رامین [2] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رودی، داود [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • روستایی، مظفر [2]
 • روستایی، مظفر [1] .
 • روستایی، مظفر [1] استاد، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران.
 • روستایی، مظفر [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • روستایی، مظفر [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • روستایی، مظفر [1] موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • روستایی، مظفر [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، مراغه

ز

س

 • سیاح‌پور، همایون [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دزفول، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • سیاح فر، منوچهر [1] .
 • سیاح فر، منوچهر [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران.
 • سیاح فر، منوچهر [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • سیاح‌فر، منوچهر [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • ساسانی، شهریار [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.
 • سالمی، حمیدرضا [1] .
 • سبحانی، علیرضا [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • سبحانی، علیرضا [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • سبزی، حسین [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • سبزی، محمدحسین [2]
 • سبزی، محمدحسین [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاروزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • سبزی، محمد حسین [2]
 • سیدی، فرامرز [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • سیدی، فرامرز [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، لسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • سید شریفی، رئوف [1] دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • سید محمودیان، اسماعیل [1] سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
 • سیدمعصومی، سیدیعقوب [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • سراج آذری، میترا [1] دانشگاه گوئلف، گوئلف، کانادا.
 • سرپرست، رمضان [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • سرخی، بهزاد [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • سرخی، بهزاد [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • سرخی ‌لله‌لو، بهزاد [1]
 • سرکاری، صمد [2]
 • سرکاری، صمد [1] .
 • سرکاری، صمد [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • سعید، علی [1]
 • سعید، علی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • سعید، علی [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • سعید، علی [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
 • سعیدی، عباس [1] دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • سعیدیان، رسول [1]
 • سعیدپورداد، سید [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • سیف امیری، صابر [1] بخش تحقیقات زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران.
 • سلطانی، جمشید [2]
 • سلطانی، جمشید [1] مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، مرکز کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • سلطانی، جمشید [1] مربی، بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • سلطانی، مسعود [1] موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • سلیمی، محمد [1]
 • سلیمانی، کاظم [3]
 • سلیمانی، کاظم [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران.
 • سلیمانی، کاظم [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • سلیمانی، کاظم [1] موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • سلیمانپور، شهناز [1]
 • سنجری، امیرقلی [1]
 • سنجری، امیر قلی [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران.
 • سهرابی، شاپور [1]

ش

 • شاد مهری، احمد [1]
 • شاماری، یعقوب [1] شرکت‌های خدمات کشاورزی استان کرمانشاه
 • شاهباز پور‌شهبازی، عباس [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • شبیری، سیده سودابه [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 • شیری، محمدرضا [2]
 • شیری، محمدرضا [1] استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج، ایران
 • شیراسماعیلی، غلامحسین [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • شیرانی راد، امیر حسین [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • شیرخانی، علی [3]
 • شیرخانی، علی [1] مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاروزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • شریعتی، عبداله [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 • شریعتی، فرناز [1]
 • شریعتی، فرناز [1] .
 • شریعتی، فرناز [2] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • شریعتی، فرناز [1] موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • شرفی، ناصر [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت. ایران.
 • شریف الحسینی، محمد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • شریف‌الحسینی، محمد [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • شریف‌الحسینی، محمد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • شریف‌الحسینی، محمد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • شریفی‌الحسینی، محمد [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • شریفی تهرانی، عباس [1] فرهگستان علوم و رئیس گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 • شعبانی، اکبر [1] محققین مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • شعبانی، اکبر [1] مربی پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • شعبانی، اکبر [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیک کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سرارود، ایران
 • شعبانی، میرقربان [1]
 • شعبانی، وحید [1] سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
 • شفیعی، عینعلی [1]
 • شفیعی‌ثابت، حمید [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت. ایران.
 • شهاب، محمدرضا [1]
 • شهاب، محمدرضا [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • شهاب، محمدرضا [1] موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • شهاب، محمد‌رضا [1] کارشناس، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • شهبازی، حسنعلی [1]
 • شهبازی، صادق [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیک کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سرارود، ایران
 • شهبازی اسفندن، حسنعلی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد
 • شهباز پورشهبازی، عباس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • شهبازی هومونلو، کمال [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران
 • شهریاری، داریوش [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین
 • شهریاری، داریوش [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • شهسواری، محمدرضا [1] مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • شهسواری، محمد رضا [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • شورابی، علی اصغر [1]
 • شوشی، احمدعلی [1]
 • شوشی، احمد علی [1]
 • شوشی دزفولی، احمد علی [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،تهران، ایران

ص

ط

 • طالب نژاد، علیرضا [2]
 • طالب‌نژاد، علیرضا [1]
 • طالقانی، داریوش فتح‌اله [1]
 • طاهری، منوچهر [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران
 • طاهریان، مجید [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، مشهد، ایران
 • طاهریان، مجید [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • طاهری مازندرانی، منوچهر [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران.
 • طاهریون، غلامرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 • طباطبایی، سیدعلی [1]
 • طباطبایی، سیدعلی [1] دانشیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،تهران، ایران
 • طباطبایی، سید علی [1]
 • طباطبایی، محمد تقی [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • طباطبایی، نصراله [1]
 • طباطبایی، نصرت الله [1] .
 • طباطبایی، نصرت الله [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • طباطبایی، نصرت الله [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، اهواز، ایران.
 • طباطبایی، نصرت‌الله [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • طباطبایی، نصرت اله [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تات
 • طباطبایی، نصرت‌اله [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • طباطبائی، سیدعلی [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • طباطبائی، سیدعلی [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.
 • طباطبائی، سیدعلی [1] دانشیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • طباطبائی، نصرت‌اله [1] .
 • طبیب غفاری، سیدمحمود [1] .
 • طبیب غفاری، سید‌محمود [1]
 • طهماسبی، سیروس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زرقان، ایران
 • طهماسبی، سیروس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • طهماسبی، سیروس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس، ایران.
 • طهماسبی، سیروس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران

ع

غ

 • غدیری، عادل [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • غفاری، عبدالعلی [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه
 • غفاری، مهدی [1] موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • غلامی، حسین [1]
 • غلامی، مهران [1] مربی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.
 • غلامحسینی، مجید [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

ف

 • فارغی، شراره [2]
 • فیاضی، مسعود [1]
 • فتاحی‌مقدم، جواد [1] پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • فتحی، حسین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • فتحی، محمد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران٬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.
 • فتحی، محمدرضا [1]
 • فتحی، محمدرضا [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج
 • فتح اله طالقانی، داریوش [2]
 • فتح‌اله طالقانی، داریوش [1]
 • فتح‌اله طالقانی، داریوش [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج
 • فتوحی، کیوان [1]
 • فتوحی، کیوان [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، مرکز کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
 • فری، فرهاد [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سرارود
 • فرایدی، یدالله [1] مربی پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • فرایدی، یدالله [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • فرایدی، یداله [1]
 • فرایدی، یداله [1] موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • فرجی، ابوالفضل [1] بخش تحقیقات زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،گرگان، ایران.
 • فرح وش، فرهاد [1]
 • فرخی، ابراهیم [1] موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • فرزادی، حسین [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • فرزام، ابراهیم [1] محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.
 • فرهادی، احمد [1]
 • فرهادی، احمد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران٬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.
 • فرهادی صدر، مجید [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی صفی‌آباد دزفول، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، دزفول، ایران.
 • فرهادی‌صدر، مجید [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • فلاحی، حسینعلی [2]
 • فلاحی، حسینعلی [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • فلک رو، کوروش [1] محقق، پژوهشکده‌ چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران.
 • فنایی، حمیدرضا [1] .
 • فنایی، حمید رضا [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران.

ق

ک

 • کیا، شعبان [1]
 • کیا، شعبان [2] .
 • کیا، شعبان [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • کیا، شعبان [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، گرگان، ایران.
 • کیا، شعبان [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • کیا، شعبان [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • کیا، شعبان [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • کابلی، محمدمهدی [1]
 • کابلی، محمد مهدی [1]
 • کاخکی، علی [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • کازرانی، نرجس [1] بخش تحقیقات زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران.
 • کازرانی، نرجس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • کازرانی، نرجس‌خاتون [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • کاظمی، محمد [1]
 • کاظمی، محمد [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خراسان رضوی، ایران
 • کاکویی نژاد، مژده [1]
 • کامیاب، فرشته [1] استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
 • کامران قوجه بگلو، فریده [1]
 • کامل، مسعود [1]
 • کامل، مسعود [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران.
 • کامل، مسعود [2] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 • کامل، مسعود [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • کامل، مسعود [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • کامل، مسعود [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • کامل، مسعود [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • کیانی فریز، مجید رضا [1] ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اصلاح و تهیه نهال وبذر ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آموزش ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن خراسان رضوی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، مشهد، اﯾﺮان
 • کانونی، همایون [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران.
 • کانونی، همایون [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • کانونی، همایون [2] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج
 • کانونی، همایون [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
 • کاوسی، مسعود [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت. ایران.
 • کاوند، عبدالرضا [1] موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • کاووسی، بیژن [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهکیلویه و بویراحمد، یاسوج
 • کبیریان، حمیدرضا [1] مدیریت ترویج، سازمان کشاورزی استان خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • کربلائی خیاوی، حسین [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • کرمی، ایرج [1] کارشناس، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • کریمی زاده، رحمت‌اله [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گچساران، اسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • کریمی‌زاده، رحمت‌اله [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویر احمد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گچساران، ایران
 • کریمی‌زاده، رحمت‌اله [2] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • کفاشی، امیرکیوان [1]
 • کفاشی، امیر کیوان [1]
 • کلاته، مهدی [1]
 • کلیائی، رئوف [1] مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران
 • کوچکی، احمدرضا [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • کوچکی، احمد رضا [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • کوشکی، محمدحسن [1] ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • کوهکن، شیرعلی [2]
 • کوهکن، شیرعلی [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران

گ

ل

 • لامعی، جواد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • لامعی هروانی، جواد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 • لطفعلی آینه، غلامعباس [1] .
 • لطفعلی آینه، غلامعباس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • لطفعلی آینه، غلامعباس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، اهواز، ایران.
 • لطفعلی‌آینه، غلامعباس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • لطفعلی‌آینه، غلامعباس [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • لک، محمدرضا [1] بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • لک‌زاده، ایرج [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • لک‌زده، ایرج [1]

م

 • مالکی، نصراله [1]
 • ماهیدشتی، فاطمه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران
 • ماهرخ، علی [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • مبلغی، مرتضی [1]
 • مجیدی، فرزاد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت. ایران.
 • مجد سلیمی، کوروش [1] مربی، پژوهشکده چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران.
 • مجد نصیری، بهرام [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان. ایران.
 • محسنی، مسعود [1] مربی، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاروزی و منابع طبیعی استان مازندران ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قراخیل قائمشهر ، ایران
 • محلوجی، مهرداد [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • محلوجی، مهرداد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • محلوجی، مهرداد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • محلوجی، مهرداد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
 • محمد، نعمتی فرد [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • محمدی، تقی [1]
 • محمدی، رضا [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سرارود، ایران
 • محمدی، سلیمان [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • محمدی، سلیمان [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، میاندوآب، ایران
 • محمدی، صباح [1] سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
 • محمدی، علیرضا [1]
 • محمدی، علیرضا [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • محمدی، علیرضا [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، سمنان، ایران
 • محمدی، محتشم [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • محمدی، محتشم [2] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد
 • محمدی، محمد صالح [1] کارشناس ترویج کشاورزی استان کرمانشاه
 • محمدی، محمد صالح [1] مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان روانسر، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، روانسر، ایران
 • محمدیان، رحیم [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج
 • محمدیان، رحیم [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • محمدعلیان، یعقوب [1]
 • محمد علیان، یعقوب [2]
 • محمودی، اکبر [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیروان، ایران
 • محمودی، خلیل [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی بلوچستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایرانشهر، ایران.
 • محمودی، سیدباقر [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • محمودی، سید باقر [1]
 • محمودی، سید باقر [1] دانشیار، بخش تحقیقات چغندرقند، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • محمودی، علی اکبر [1]
 • محمودی، علی اکبر [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • محمودی، علی اکبر [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیروان، ایران
 • محمودی، علی اکبر [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • محمودی، علی‌اکبر [1]
 • محمودی، فرشید [1]
 • محمودی، فرشید [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • محمودی، فرشید [1] استادیار، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • محمودی، فرشید [1] موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • مختارپور، حسن [1]
 • مدنی، بابک [1] استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر عباس، ایران.(
 • میری، خالد [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • میری، خالد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، ایرانشهر
 • مرادی، ژیلا [1] سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
 • مرادی، فواد [2] بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • مرادی، فواد [1] بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • مرادی، محمود [1]
 • مرادی، محمود [1] .
 • مرادی، محمود [1] بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 • مردوخی، وفا [1]
 • مردوخی، وفا [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 • میرزایی، امان الله [1]
 • میرزایی، محمدرضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • مروتی، یداله [1] مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • مزین، احمد [1] کارشناس، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاروزی و منابع طبیعی استان اردبیل ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان ، ایران
 • مساوات، افشین [1]
 • مساوات، سید افشین [1]
 • مس‌شناس، مرتضی [1] مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ساری، ایران.
 • مسعود احمدی، ملک‌ [1] مربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیروان، ایران.
 • مصباح، محمود [1]
 • مصطفایی، حسین [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • مصطفائی، حسین [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • مصطفوی راد، معرفت [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گیلان. ایران.
 • مطلوبی، فرشید [1]
 • مطلوبی، فرشید [1] محقق، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • مظفری، ساعده [1]
 • مظفری، ساعده [1] مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ساری، ایران.
 • معینی، رضا [2]
 • مقدم، علی [2]
 • مقدم، علی [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • ملیحی پور، علی [1]
 • ملیحی‌پور، علی [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • منتظری، محمد [1]
 • منصوری، حامد [1] استادیار، بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
 • منصوری، سعدالله [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • منصورفر، حسین [1]
 • مهدیخانی، پرویز [1] مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، مرکز کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
 • مهدیه، محسن [1]
 • مهدیه، محسن [1] کارشناس، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • مهدیه، محسن [2] محقق موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • مهدیه، محسن [1] مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • مهرابی، رحیم [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
 • مهرانی، اردلان [2]
 • مهرانی، اردلان [1] مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، کرج
 • مهربان، اصغر [1] .
 • مهربان، اصغر [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • مهنام، سیامک [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • مویدی، علی اکبر [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، مشهد، ایران
 • مویدی، علی اکبر [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مشهد، ایران
 • موسی پور گرجی، احمد [1]
 • موسی پور گرجی، احمد [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • موسی‌پور گرجی، احمد [1]
 • موسوی، محمد [1]
 • موسوی انزابی، سید حیدر [1] عضو هیئت علمی /گروه کشاورزی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران.
 • موسوی فضل، سیدحسن [1] استادیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران
 • مولودی، ابراهیم [1]
 • مومن، علی [1]

ن

و

ه

ی