دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-176 
2. ثمین، رقم جدید نخود متحمل به تنش خشکی، دانه درشت و پر محصول برای کشت بهاره در مناطق سرد دیم کشور

صفحه 111-121

سید حسین صباغ پور؛ یدالله فرایدی؛ مسعود کامل؛ اکبر محمودی؛ محسن مهدیه؛ فرشید محمودی؛ علی سعید؛ همایون کانونی؛ حمید‌رضا پورعلی بابا؛ محمد‌ خالداحمدی؛ اکبر شعبانی؛ محمد نعمتی‌فرد؛ محمد‌رضا شهاب؛ ایرج کرمی


3. عدلی، رقم جدید گیلاس زودرس با اندازه و کیفیت مطلوب

صفحه 123-132

ابراهیم گنجی مقدم؛ ناصر بوذری؛ عبدالرضا کاوند؛ ابوالفضل ایروانی؛ شهدید اخوان؛ سیما بینا؛ شاهین گوهرخای


4. نارین، رقم جدید گندم آبی با سازگاری و عملکرد بالا مناسب برای مناطق با تنش شوری خاک وآب در اقلیم معتدل و معتدل گرم کشور

صفحه 135-147

اشکبوس امینی سفیداب؛ حسین اکبری مقدم؛ محمد حسین صابری؛ محمد تقی طباطبایی؛ داود افیونی؛ ذبیح اله راوری؛ علیرضا محمدی؛ فرزاد افشاری؛ عبدالکریم ذاکری؛ محممود عطا حسینی؛ عظیم اکبری؛ هدایت حاجی آخوندی میبدی


5. سعید، رقم جدید نخود مناسب برای کشت پائیزه- انتظاری در مناطق معتدل و سرد در شرایط دیم

صفحه 149-164

علی سعید؛ سید حسین صباغ پور؛ یداله فرایدی؛ همایون کانونی؛ داود صادق زاده اهری؛ مسعود کامل؛ نعمتی فرد محمد؛ محمدرضا شهاب؛ علی اکبر محمودی؛ سیده سودابه شبیری؛ حسین مصطفائی؛ عادل جهانگیری؛ فرشید محمودی؛ محسن مهدیه؛ پیام پزشکپور؛ فرامرز سیدی؛ رحمت‌اله کریمی زاده؛ محمد آرمیون؛ رقیه عبدالعظیم زاده؛ علی اکبری کوکیا؛ عمر عزیزی؛ اسماعیل سید محمودیان


6. حیدری، رقم جدید گندم نان برای شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پس از مرحله گلدهی در مناطق سرد کشور

صفحه 165-176

امیر یزدان سپاس؛ محمد رضایی؛ مهرداد چای چی؛ تقی بابایی؛ غلامرضا امین زاده؛ احمد زارع فیض آبادی؛ علیرضا رضوی؛ امیر قلی سنجری؛ مسعود قدسی؛ مسعود کامل؛ میر سعید عابدی؛ محمود ناظری؛ مسعود عزت احمدی؛ پرویز صالحی؛ سید کریم حسینی بای؛ شهناز عاشوری؛ عباس سعیدی؛ محسن اسماعیل زاده؛ توحید نجفی میرک؛ فرزاد افشاری؛ میترا سراج آذری؛ رحیم هوشیار؛ صفرعلی صفوی؛ محمود عطاحسینی