داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
داریوش آتشکار اصلاح نباتات سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
رحیم احمدوند عضو هیئت علمی- معاون برنامه ریزی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر-کرج-ایران
نگین اخلاقی امیری
یوسف ارشد
هرمز اسدی سایر استادیار پژوهش دفتر پژوهش های اقتصادی اجتماعی و تجاری سازی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
علی اسماعیل پور موسسه تحقیقات علوم باغبانی
محسن اسماعیل زاده مقدم اصلاح نباتات بخش تحقیقات غلات- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-کرج- ایران
رسول اصغری زکریا دانشگاه محقق اردبیلی
مصطفی آقایی سربرزه اصلاح نباتات هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حسین اکبری مقدم زراعت هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز سیستان
مهرزاد اله‌قلی‌پور اصلاح نباتات موسسه تحقیقات برنج کشور
محمدرضا ایمانی
حسن امیری اوغان اصلاح نباتات عضو هیات علمی بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه اصلاح بذر
سید بهرام اندرزیان فیزیولوژی گیاهان زراعی مرکز تحقیقات خوزستان
حمید رضا بابائی اصلاح نباتات عضو هیئت علمی
محمود باقری اصلاح نباتات عضو هیات علمی بخش تحقیقات سبزی صیفی و حبوبات آبی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
فرشاد بختیار ژنتیک و بیوتکنولوژی ( اصلاح نباتات) عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
علی براتی اصلاح نباتات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
اسماعیل بیضایی
ناصر بوذری باغبانی موسسه تحقیقات علوم باغبانی/ پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری/سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/کرج/ایران
محمدنقی پاداشت رییس ایستگاه تحقیقات باغبانی لاهیجان
بهمن پاسبان اسلام فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمیبخش تحقیقات علوم زراعی و باغی و معاون آموزش
محی الدین پیرخضری پژوهشکده باغبانی
بهمن پناهی باغبانی عضو هیأت علمی پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی
معصومه پوراسماعیل
سید سعید پورداد مرکز بین المللی سیمیت
علیرضا ترنگ ژنتیک و بیوتکنولوژی ( اصلاح نباتات)
شهریار جاسمی زراعت موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر- ذرت
حمید جبّاری زراعت استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
احمد جعفرنژاد زراعت عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
محمدرضا جلال کمالی مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم CIMMYT
شاهین جهانگیرزاده خیاوی پژوهشکده چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران
رجب چوکان مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر، کرج
حسن حاج نجاری سایر پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
نادر حیدری آبیاری عضو هیات علمی/ مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج
داراب حسنی موسسه تحقیقات باغی
داود حسن پناه اصلاح نباتات عضو هیات علمی
حسین حکم آبادی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود
سمر خیامیم 1- استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج ، ایران
محسن خدادادی
منوچهر خدارحمی
عظیم خزائی اصلاح نباتات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
جهانفر دانشیان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حمید رضا دری اصلاح نباتات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی،
جلیل دژم پور سایر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
رعنا دستجردی آفات و بیماری ها عضو هیات علمی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی
الیاس دهقان سایر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حامد دولتی بانه عضو هیات علمی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان غربی
ولی الله رامئه هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی
عبدالامیر راهنما مؤسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری، اهواز
اباذر رجبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
احمد رضوانفر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
حمیدرضا رمضانی
حمید رهنمون سایر استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
مظفر روستایی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، مراغه
ابراهیم زارع سایر مرکز تحقیقات فارس- اقتصاد کشاورزی
محمد زمانیان زراعت استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
مسعود سلطانی
سارا سنجانی
حبیب اله سوقی اصلاح نباتات استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
شکیبا شاهمرادی زراعت عضو هیات علمی- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر/ سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
کوروش شجاعی نوفرست آبیاری مرکز تحقیقات خراسان رضوی
امیر حسین شیرانی راد موسسه اصلاح و تهیه و نهال و بذر
سمیه شفیعی سایر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،ژنتیک و بهنژادی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
محمدرضا شفیعی
سید یعقوب صادقیان مطهر رییس دفتر ایکاردا در تهران
بهزاد صادق‌زاده اصلاح نباتات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
داود صادق زاده اهری باغبانی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
سعید صادق زاده حمایتی موسسه تحقیقات چغندرقند
حمید صادقی گرمارودی آفات و بیماری ها
سید حسین صباغ پور اصلاح نباتات عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان
شهرام صداقت حور دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
حسین صفاری سایر
صفرعلی صفوی آفات و بیماری ها عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اردبیل
داریوش طالقانی
سید علی طباطبایی زراعت
ماهیار عابدی آبیاری موسسه اصلاح بذر
محمد عابدینی اسفهلانی اصلاح نباتات هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود
علی عبادی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
علی اکبر عبادی اصلاح نباتات موسسه برنج
محمدرضا عباسی
نادر عباسی آبیاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمد عباسعلی زراعت هیئت علمی، مسئول کلکسیون ذخایر توارثی دانه های روغنی بانک ژن گیاهی ملی ایران
حمید عبداللهی گروه باغبانی
فریدون عجم گرد باغبانی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد، دزفول
فرهاد عزیزی اصلاح نباتات هیات علمی بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمود عظیمی سایر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
بهرام علیزاده اصلاح نباتات بخش تحقیقات دانه های روغنی-موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مهران غلامی اصلاح نباتات عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان- سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی - رشت
مجید غلامحسینی زراعت موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر- دانه های روغنی
حسین فتحی باغبانی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی
ابوالفضل فرجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
پرویز فصاحت سایر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
حمید رضا فنایی زراعت رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی
مسعود قدسی زراعت عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
رحیم قره شیخ بیات باغبانی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
حبیب اله قزوینی اصلاح نباتات معاون بخش تحقیقات غلات- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
ویدا قطبی اصلاح نباتات Shahid Fahmide BLVD
علی اکبر قنبری عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فرنگیس قنواتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
همایون کانونی اصلاح نباتات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سنندج
احسان کهنه سایر پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان- ایران
احمد رضا کوچکی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
جهانگیر کوهپالکانی
فرید گل زردی زراعت بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
ابراهیم گنجی مقدم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد
مسعود لطیفیان پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری
شعبانعلی مافی پاشاکلایی آفات و بیماری ها
علی ماهرخ زراعت استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
اسلام مجیدی عضو هیات علمی- ریس اسبق موسسه اصلاح و بذر- در حال حاضر استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
ناصر مجنون حسینی زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رحمت محمدی اصلاح نباتات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
رضا محمدی اصلاح نباتات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور/سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سلیمان محمدی زراعت ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب
محتشم محمدی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد
رحیم محمدیان زراعت موسسه تحقیقات چغندر قند
سید باقر محمودی رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
مریم محمودی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
سید علی محمد مدرس ثانوی زراعت گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید مهدی میردامادی
مهرزاد مستشاری محصص سایر رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
احمد مستعان باغبانی رئیس پژوهشکده میوه های گرمسیری
بهرام مسعودی استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
سید محمد علی مفیدیان اصلاح نباتات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر- بخش ذرت
علی مقدم موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
علی ملیحی پور آفات و بیماری ها بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
مهدی مین باشی معینی موسسه گیاه پزشکی کشور
حسن منیری فر اصلاح نباتات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منبع طبیعی استان آذربایجان شرقی
رحیم مهرابی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
محمدرضا مهرور زراعت عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سید حمید موحد محمدی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
احمد موسی پور گرجی زراعت، ژنتیک و بیوتکنولوژی ( اصلاح نباتات) رئیس بخش تحقیقات سبزی های زراعی و حبوبات آبی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ایران
علی مومنی اصلاح نباتات عضو هیات علمی
اشرف نانکلی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدعلی نجاتیان
گودرز نجفیان اصلاح نباتات رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
توحید نجفی میرک اصلاح نباتات بخش تحقیقات غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، کرج، ایران
نوشین نظام آبادی موسسه گیاه پزشکی کشور
فرشته نظری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فریبا نقی پور موسسه اصلاح بذر- بخش غلات
حمید رضا نیکخواه به نژادگر جو، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پیمان نوروزی اصلاح نباتات موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
ابراهیم هزار جریبی هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز گرگان
شاهین واعظی اصلاح نباتات عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذرکرج
را وارد کنید)