اثرات مدت استراحت بوته و زمان انجام هرس کف ‌بر بر خصوصیات مهم کمی و کیفی چای

نوع مقاله: ترویجی

نویسندگان

1 محقق، پژوهشکده‌ چای، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران.

2 استادیار پژوهشی اصلاح نباتات، پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران.

چکیده

به منظور تعیین بهترین مدت زمان استراحت بوته (عدم برگ‌چینی) و زمان انجام هرس جوان‌سازی به روش کف‌‌بر در باغ‌های چای، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با دو عامل در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار از سال 1388 شروع و در مدت چهار سال در ایستگاه تحقیقات شهید افتخاری فومن (فشالم) اجرا گردید. عامل اول شامل مدت زمان استراحت بوته قبل از انجام هرس جوان‌سازی به روش کف‌‌بر، در سه سطح (عدم برگ‌چینی پائیزه، عدم برگ‌چینی در دور آخر پائیز و برگ‌چینی پائیزه)، و عامل دوم شامل تاریخ هرس کف‌‌بردر چهار سطح (پانزدهم ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند). نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه‌ میانگین‌ها نشان داد که عدم برگ‌چینی در پائیز، بیشترین تأثیر را در ذخیره‌سازی نشاسته در بوته‌های چای داشت. همچنین اثر مدت زمان استراحت بوته برای تعداد شاخساره، عملکرد برگ سبز و درصد تانن معنی‌دار بود، به‌طوری‌که بیشترین میانگین تعداد شاخساره، عملکرد برگ سبز چای و مقدار تانن متعلق به تیمار عدم برداشت برگ سبز در طول فصل پائیز بود. اثر زمان انجام هرس کف ‌بر نیز برای صفات درصد نشاسته در ریشه، عملکرد برگ سبز چای و مقدار تانن معنی‌دار بود و بیشترین میزان نشاسته در ریشه و عملکرد برگ سبز چای با انجام هرس کف ‌بر در تیمار 15 دی‌ماه حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Collar Pruning Time and Resting Period on Quantitative and Qualitative Traits of Tea (Camellia sinensis L.)

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Jannatpour 1
  • sanam safaei chaeikar 2
  • koroosh falakro 1
1 Researcher, Tea Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO), Lahijan, Iran.
2 Assistant Professor of Plant Breeding, Tea Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO), Lahijan, Iran.
چکیده [English]

In order to determine the best resting period (without-plucking) and collar pruning time in tea gardens, a factorial experiment with two factors using a randomized complete block design with four replications was done during four years at the Fouman (Fashaml) Shahid Eftekhari Research Station. The first factor was resting period in three levels including without-plucking in autumn, plucking in autumn and without-plucking in the last picking turn of autumn, and the second factor was collar pruning time at four levels including 6th of December, 6th of January, 6th of February and 6th of March. The results of analysis of variance and mean comparisons showed that the without-plucking treatment in autumn had the greatest effect on starch storage in tea plants. Also, the effect of plant resting time on number of shoots, yield of green leaf and tannin percentage were significant, so that the highest mean shoot number, yield of green leaf and tannin content was observed in without planking treatment during autumn. The effect of pruning time on starch storage, yield of green leaf and tannin content was significant and the highest starch content and yield of green leaf was achieved in pruning treatment of 6th of January.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plucking period
  • pruning
  • quality
  • Tea
  • yield
1- جنت‌پور، غ. ر.، بخشی‌پور، ن.، و محبیان، ص. 1388.گزارش نهایی پروژه مطالعه تأثیر تراکم‌های مختلف کاشت ارقام سویا بر عملکرد و برخی از صفات آن در باغ‌های هرس کف‌بر شده چای. موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده چای. شماره 37/89، 40 صفحه.
 
 
2- جنت‌پور، غ. ر.، پورحقگو، ف.، علی‌نقی‌پور، ب.، صادق حسنی، م.، شیرین‌فکر، ا.، نوروزی، م.، محبیان، ص.، احمدی ساکت، م.، و حقگو، ح. 1396. گزارش نهایی پروژه تأثیر طول دوره برداشت قبل از هرس کف‌بر بر روی خصوصیات کمی و کیفی بوته‌های چای پس از هرس. موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده چای. شماره 52008، 28 صفحه.
 
 
3- صداقت حور، ش.، و شکرگذار، س. ا. ت. 1380. ترکیب شیمیایی چای. نشریه فنی شماره 15. انتشارات اداره کل خدمات پژوهشی چای. 36 صفحه.
 
 
4- عزیزی‌زاده، ک.، سیدین اردبیلی، م.، روفی گری حقیقت، ش. 1385. تخمین کیفیت چای سیاه با استفاده از تجزیه ترکیبات شیمیایی (آزمون حسی). مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه. 21-11:(1) 4.
 
 
5- فلک‌رو، ک.، غلامی، م.، پورعزیزیان، س.، گمار، م.، چایچی، ح.، و عاشوری، ذ. 1396. گزارش نهایی پروژه ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام وارداتی و ژنوتیپ‌های انتخابی چای در ایران با استفاده از نشانگر رپید. موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده چای. شماره 52015، 42 صفحه.
 
 
6- معزی، غ. 1388.چای در گذر زمان،بیوشیمی و تکنولوژی فرآوری چای از آغاز تاکنون. انتشارات علمی آبزیان. تهران. 352 صفحه.
 
 
7. Bore, J. K., Isutsa, D. K., Itulya, F. M. and Ng'-Etich, W. K. 2003. Effects of pruning time and resting period on total non-structural carbohydrates, re-growth and yield of tea (Camellia sinensis L.). J. Hort. Sci. Biotech. 78 (2): 272-277.
 
 
8. Bush, R. P. 1978. Plucking in relation to quality of Tea. Bulletin- United Planters Association of southern India, Tea scientific department, 35: 62-66.
 
 
9. Kathiravetpillai, A. R. M., Ratnayake, D. T. and Gunadasa, S. W. 1989. Resting of old seed tea at Verallapatna estate, Madulsima (1988). Annual Report of the Tea Research Institute of Sri Lanka, 90 pp.
 
 
10. Keshavarz Faizasa, K., Koushki, M. R. and Roofigary Haghighat, S. 2017. Physicochemical properties, microbial quality and sensory attributes of different black Tea brands. Current Nut. food sci. 13 (3): 212-218.
 
 
11. Loescher, W. H., McCamant, T. and Keller, J. D. 1990. Carbohydrate reserves, translocation, and storage in woodyplant roots. Hort Sci. 25: 274-81.
 
 
12. Nakana, T., Marita, A., Tani, A. and Suzuki, N. 1996. Stratiform analysis of growth total nitrogen, free amino acid and neutered detergent fiber concentration of new shoots in mechanically plucked tea (Camellia sinensis L.) bush. Jap. J. Crop Sci. 65 (4): 612-617.
 
 
13. Navaratne, D. M. S. 1996. Resting before pruning and root starch accumulation in tea, Gonakelle estate (1995). Annual Report of the Tea Research Institute of Sri Lanka, 94 pp.
 
 
14. Smiechowsks, M. and Dmowski, P. 2006. Crud fibre as a parameter in the quality evaluation of tea. Food Chem. 94: 366-368.
 
 
15. Tampson, R. D. 2000. Coffee and tea. AOAC 30: 1-12.
 
 
16. Wadasinghe, G. and Gunasereka, C. 1986. Resting of tea bushes prior to pruning and its effect on recovery and growth at Palm Garden State Plantation, Ratnapura-1986. Annual Report of the Tea Research Institute of Sri Lanka, 33 pp.
 
 
17. Wijeratne, M. A., Premathunga, P. and Karunaratne, W. 2002. Variation of root starch reserves of tea and its impact on recovery after pruning. J. Plant. Crops. 30 (1): 33-37.