جاوید، رقم جدید سیب‌زمینی مناسب برای مناطق کشت بهاره و پاییزه کشور

نوع مقاله: آزاد سازی رقم

نویسندگان

1 دانشیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران.

2 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.

4 بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خراسان رضوی، ایران

5 بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

6 پژوهشکده سبزی و صیفی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

7 بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خوزستان، ایران.

چکیده

رقم جاوید در سال 1383 از بین 26 جمعیت اصلاحی سیب‌زمینی انتخاب و مراحل گزینش آن طی سال‌های 1395-1383 تکمیل گردید. این رقم به همراه هفت کلون دیگر در آزمایشات سازگاری در پنج منطقه (کرج، اردبیل، خراسان رضوی، همدان و اصفهان) به مدت دو سال (1392 و 1393) بررسی و با عملکرد غده بالا (45/21 تن در هکتار) انتخاب گردید. این رقم نسبت به ارقام شاهد در کشت بهاره در کرج %21، اردبیل %5، خراسان رضوی %45، همدان %28، اصفهان %12 و به طور میانگین در کلیه مکان‌ها %22 و در کشت پاییزه، در بهبهان %21، رامهرمز %78، گرگان %20 و جیرفت %23 و به طور میانگین در کلیه مکان‌ها %35 افزایش عملکرد داشت. این رقم دارای صفاتی مانند رنگ گوشت زرد روشن، رنگ پوست زرد، شکل غده تخم‌مرغی مایل به گرد، رنگ سرخ شده شفاف، خوش طعم، چشم غده سطحی، سیاه شدن جزئی گوشت غده، عدم زنگ داخلی و حفره‌ای شدن غده، نداشتن شکاف‌های رشد، دوره خواب 45 روزه، دوره رشد 122 روزه، زمان رسیدگی متوسط دیررس، مقاوم به دو ویروس PVYNTNو PVA و بیماری‌ پوسیدگی خشک فوزاریومی و نیمه‌مقاوم به بیماری‌های رایزوکتونیا و اسکب باکتریایی می‌باشد. براساس نتایج به دست آمده طی 12 سال تحقیق، رقم جاوید مناسب برای مصرف تازه‌خوری و جهت کشت در مناطقی با کشت بهاره و پاییزه در کشور معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Javid, a Potato New Cultivar Suitable for Spring and Autumn Crop Areas of the Country

نویسندگان [English]

  • Davoud Hassanpanah 1
  • Hasan Hassanabadi 2
  • Rahim Ahmadvand 2
  • Ahmad Mousapour Gorji 2
  • Khosro Parvizi 3
  • Mohammad Kazemi 4
  • Amir Hooshang Jalali 5
  • Ramin Hajianfar 6
  • Mohammad hossein Alem khomaram 3
  • A. Darabi 7
1 Associate Professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Ardabil (Moghan) Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ardebil, Iran.
2 Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ardebil, Iran.
3 Seed and Plant Improvement Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Hamedan, Iran.
4 Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Khorasan Razavi, Iran.
5 Seed and Plant Improvement Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Isfahan, Iran
6 Vegetable Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
7 Seed and Plant Improvement Research Department, Khozestan Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Khozestan, Iran.
1-  بی‌نام. 1388.شیوه‌نامه‌ پژوهشی محصولات زراعی و باغی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، 46 صفحه.
 
 
2-  بی‌نام. 1396. آمارنامه سبزی و صیفی (سیب‌زمینی). وزارت جهاد کشاورزی، معاونت تولیدات گیاهی، http://www.maj.ir، ص174 .
 
 
3-  حسن‌آبادی، ح.، حسن‌پناه، د.، احمدوند، ر.، پرویزی، خ.، کاظمی، م. و حاجیان‌فر، ر. 1391. بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد کلون‌های میان‌رس سیب‌زمینی در کشت مناطق بهاره، موسسه ‌‌تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات سیب زمینی، پیاز و حبوبات آبی.
 
 
4-  حسن‌آبادی، ح.، موسی‌پورگرجی، ا.، حسن‌پناه، د.، احمدوند، ر.، پرویزی، خ.، کاظمی، م.، حاجیان‌فر، ر. و عبدی، ح. ر. 1392. خاوران، رقم جدید سیب‌زمینی با عملکرد بالا و کیفیت خوب. مجله علمی- ترویجی یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 2(1): 79-67.
 
 
5-  حسن‌پناه، د. و حسن‌آبادی، ح. 1393.بررسی صفات کمی و کیفی و اثرمتقابل ژنوتیپ × سال در 13 ژنوتیپ پیشرفته سیب‌زمینی با استفاده از مدل‌های GGE بای‌پلات و AMMI. مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 8(2): 168-149.
 
 
6-  حسن‌پناه، د.، حسن‌آبادی، ح.، حسین‌زاده، ا. ا.، سهیلی، ب. و محمدی، ر. 1395. تجزیه به عامل‌ها، پارامتر ارزش پایداری AMMI و روش گرافیکی GGE Bi-plot صفات کمی و کیفی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی. مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، 3(39): 748-731.
 
 
7.    Faberio, C., Martin de Santa Olalla, F. and De Juan, J. A. 2001. Yield and size of déficit irrigated potatoes. AgriculturalWater Management. 48: 255-266.
 
 
8.    FAO. 2018. Potato. FAOSTAT database for agriculture. Available online at: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/QC/E.