اثرات دما و مدت نگهداری بر قوه نامیه دانه‌گرده کیوی‌فروت

نوع مقاله: ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

2 مربی، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

3 محقق، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

چکیده

کیوی‌فروت یک گونه گیاهی دوپایه است که برای تولید میوه نیاز به دگرگرده‌افشانی دارد. هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر دما و زمان‌های نگهداری بر قوه نامیه دانه‌گرده کیوی‌فروت رقم “توموری” بود. دانه‌های گرده جمع‌آوری شده به مدت 1، 2، 3 و 15 روز در دمای معمولی به مدت 3، 15، 30، 45 و 60 روز در دمای 4 درجه و به مدت 3، 30، 60 و 180 روز در دمای 20- درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. آزمایش در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. درصد جوانه‌زنی و طول لوله گرده با افزایش دما و طول دوره نگهداری دانه گرده کاهش یافت و یک رابطه معکوس بین درصد جوانه‌زنی و طول لوله گرده با مدت نگهداری مشاهده شد. زمان و دمای نگهداری، رشد لوله گرده را بیشتر از درصد جوانه‌زنی تحت تاثیر قرار داد. در دمای معمولی درصد جوانه‌زنی گرده‌ها بعد از 15 روز نگهداری به صفر رسید. بعد از یک ماه نگهداری گرده‌ها در دمای 4 درجه سانتی‌گراد، رشد لوله گرده به شدت کاهش یافت و در بین تیمارها به کمترین مقدار رسید. بعد از 6 ماه نگهداری گرده‌ها در 20- درجه سانتی‌گراد، درصد جوانه‌زنی 65 درصد و طول لوله گرده به380 میکرون بود. با توجه به نتایج حاصل، می‌توان دانه گرده‌ توموری را پس از خشک شدن تا سه روز در دمای معمولی نگهداری نمود ولی برای نگهداری بلندمدت بهتر است دانه‌های گرده را در دمای 20- درجه سانتی‌گراد قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of Storage Duration and Storage Temperature on Pollen Viability of Kiwifruit (Actinidia deliciosa)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abedi Gheshlaghi 1
  • Davood Javadi Mojaddad 2
  • Ebrahim Farzam 3
1 Assistant Professor , Seed and Plant Improvement Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Rasht, Iran.
2 Researcher, Seed and Plant Improvement Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Rasht, Iran.
3 M.Sc , Seed and Plant Improvement Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Kiwifruit is a dioecious plant species, requiring cross pollination for fruit production. The objective of this study was to evaluate effects of temperature and duration storage on viability of ‘Tomuri’ pollen grains. Collected pollen grains were stored for 1, 2, 3 and 15 days in room temperature; 3, 15, 30, 45 and 60 days in 4°C and 3, 30, 60 and 180 days in -20°C. This research was carried out using completely randomized design with 12 treatments and three replications. Germination percentage and length of pollen tube decreased with increasing temperature and pollen storage period and an inverse relationship between germination percentage and pollen length with storage period was observed. The pollen tube growth was more affected by duration and temperature of the pollen storage compared to germination percentages. At room temperature, the germination percentage of pollen reached zero after 15 days. After one month of pollen storage at 4°C, growth of pollen tubes declined sharply and reached to the lowest levels among treatments. After six months months of pollen storage at -20 °C, percentage of germination was 65% and length of pollen tube was 380 μ. According to the results, the Tomuri pollen grains can be stored for up to three days at room temperature and for a long time at -20 °C after drying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kiwifruit
  • germination
  • pollen grain
  • Pollen tube
  • Tomuri
1- آمارنامه کشاورزی محصولات باغبانی وزارت جهاد کشاورزی. 1396. معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ایران. قابل دسترسی در آدرس .http://www.maj.ir.
 
2- احمدی، ن.، ارزانی، ک. و معینی، ا. 1380. مطالعه نگهداری، جوانه‌زنی و رشد لوله گرده برخی از ارقام مرکبات. نهال و بذر. 17 : 229-216.
 
 
3- پورادیب، م. ک.، روحی، و.، هوشمند، س.، محمدخانی، ع. و زرگری، ح. 1395. اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما. به زراعی کشاورزی. (2)18 : 495-506.
 
4- پیری، س.، ایمانی، ع.، معصومی، ح. و بدرزاده، د. 1392. بهینه سازی محیط کشت دانه گرده توت فرنگی و ارزیابی جوانه‌زنی آن پس از نگهداری در دماهای مختلف. مجله پژوهش‌های گیاهی. (2)26 : 176-183.
 
 
5- حسین‌آوا، س.، تاتاری، م.، جوادی مجدد، د. و ساعدی، ژ. 1389. بررسی قوه‌نامیه دانه گرده و انتخاب گرده‌دهنده مناسب برای سه رقم فندق. به‌نژادی نهال و بذر. (1)26 : 381-367.
 
6- عابدی قشلاقی، ا. 1396. مراحل فنولوژی کیوی هایوارد با استفاده از مقیاس BBCH در غرب گیلان، گزارش نهایی، پژوهشکده مرکبات و نیمه‌گرمسیری. شماره 52153، 39 صفحه.
 
 
7. Abreu, I. and Oliveira, M. 2004. Fruit production in kiwifruit (Actinidia deliciosa) using preserved pollen. Aust. J. Agri. Res. 55: 565-569.
 
8. Bhat, Z. A., Dhillon, W. S., Shafi, R. H. S., Rather, J. A., Mir, A. H., Shafi, W., Rashid, R., Bhat, J. A., Rather, T. R. and Wani, T. A. 2012. Influence of storage temperature on viability and in vitro germination capacity of pear (Pyrus spp.) pollen. Indian J. of Agri. Sci. 4 (11): 128-137.
 
 
9. Bomben, C., Malossini, C., Cipriani, G. and Testolin, R. 1999. Long term storage of kiwifruit pollen. Acta Hortic. 498: 105-110.
 
10. Borghezan, M., Clauman, A. D., Steinmacher, D. A., Guerra, M. P. and Orth, A. I. 2011. In vitro viability and preservation of pollen grain of kiwi (Actinidia chinensis var. deliciosa (A. Chev.) A. Chev). Crop Bread. Appl. Biotechnol. 11: 338-344.
 
 
11. Cruz, T. V., Souza, M. M., Roza, F. A., Viana, A. J. C., Belo, G. O. and Fonseca, J. W. S. 2008. Germinação in vitro de grãos de pólen em Passiflora suberosa L. para sua utilização em hibridação interespecífica. Rev. Bras. Frutic. 30: 875-879.
 
12. Domingues, E. T., Tulmann Neto, A. and Teófilo Sobrinho, J. 1999. Viabilidade do pólen em variedades de laranja doce. Sci. Agrí. 56: 265-272.
 
 
13. Einhardt, P. M., Correa, E. R., Raseira, M. C. B. 2006. Comparação entre métodos para testar a viabilidade de pólen de pessegueiro. Rev. Bras. Frutic. 28: 5-7.
 
14. Ferguson, A. R. 2007. The need for characterization and evaluation of germplasm: kiwifruit as an example. Euphytica 154: 371-382.
 
 
15. Franzon, R. C. and Raseira, M. C. B. 2006. Germinação in vitro e armazenamento do pólen de Eugenia involucrata DC (Myrtaceae). Rev. Bras. Frutic. 28: 18-20.
 
16. Gonzalez, M. V., Coque, M. and Herrero, M. 1994. Pollinator selection in kiwifruit (Actinidia deliciosa). J. Hortic. Sci. 69: 697-702.
 
 
17. Holocroft, D. M. and Allan, P. 1991. Artificial pollination of kiwifruit (Actinidia deliciosa) pollen storage and pollen application. J. South. Afr. Soc. Hortic. Sci. 1: 17p.
 
18. Holocroft, D. M. and Allan, P. 1994. Applied research note: Artificial pollination of kiwifruit. J. South. Afr. Soc. Hortic. Sci. 4: 21-23.
 
 
19. Hopping, M. E. and Jerram, E. M. 1980. Supplementary pollination of tree fruits. 2. Development of suspension media. N. Z. J. Agric. Res. 23: 509-515.
 
20. Hopping, M. E. 1981. Kiwifruit pollination: influence of male clones. In: Proceedings of Kiwifruit, Seminar, Tauranga, September 1981. Ministry of Agriculture and Fisheries, Tauranga, New Zealand, pp. 21-25.
 
 
21. Korkutal, I., Kok, D., Bahar, E. and Sarkaya, C. 2004. Determination of flower morphologies and phenologies in Hayward and Matua kiwifruit (Actinidia deliciosa) cultivars. Ziraat. Fakultesi. Dergisi. Akdeniz. Universitesi.17 (2): 217-224.
 
22. Naik, S., Rana, P. and Rana, V. 2013. Pollen storage and use for enhancing fruit production in kiwifruit (Actinidia deliciosa A. Chev.). J. App. Hortic. 15 (2): 128-132.
 
 
23. Oliveira, M. S. P., Maués, M. M. and Kalume, M. A. A. 2001. Viabilidade de pólen in vivo e in vitro em genótipos de açaizeiro. Acta bot. bras 15 (1): 27-33.
 
24. Randhawa, G. S., Agarwal, P. K. and Singh, R. 1982. Pollen storage studies in grapes. I. Effect of different humidity regimes on viability. Indian J. Hortic. 39: 24-28.
 
 
25. Seyrek, U. A., Qu, X. Y., Huang, C. H., Tao, J. J., Zhong, M., Wu, H. and Xu. X. B. 2016. Influence of storage time on pollen traits in Actinidia eriantha. Agri. Sci. 7: 373-382.
 
26. Sharafi, Y. and Bahmani, A. 2011. Pollen germination, tube growth and longevity in some cultivars of Vitis vinifera L. African J. Microbiol Res. 5: 1102-1107.
 
 
27. Shivanna, K. R. and Johri, B. M. 1985. The angiosperm pollen structure and function. Wiley Eastern Ltd. Publisher, New Delhi.
 
28. Sofan, N. 2013. Influence of pollination levels on the fruit set, yield and quality of kiwifruit [Actinidia deliciosa Chev.]. MS Thesis. College of Horticulture Dr Yashwant Singh Parmar, University of Horticulture and Forestry, Nauni, India.
 
 
29. Sukhvibul, N. and Considine, J. A. 1993. Medium and long term storage of Anigozanthos manglesii (D. Don) pollen. N. Z. J. Crop Hortic Sci. 21: 343-347.
 
30. Watanabe, K. and Takahashi, B. 1989. Factors influencing pollen longevity, germination, and tube growth in vitro of kiwifruit, Actinidia deliciosa, cv. Matua. J. Jpn. Soc. Hortic. Sci. 57: 591-596.
 
 
31. Yongan, C., Xin, C. and Yanfei, L. 2013. Effects of different collecting pollen periods and storage conditions on pollen viability of kiwifruit. J. Northwest Agric. For. Univ. 40(8): 157-160.