ارمغان، رقم جو با عملکرد بالا و سازگاری مناسب برای کاشت در مناطق معتدل کشور

نوع مقاله: آزاد سازی رقم

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران.

3 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران.

4 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

5 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

6 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.

7 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زرقان، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت اقلیم معتدل کشور در تولید جو، معرفی ارقام با پتانسیل بالا، سازگاری مناسب و پایداری عملکرد از اصلی‌ترین اهداف به‌نژادی جو در این اقلیم می‌باشد. رقم ارمغان با شجره Legia//Rhn/Lignee527 حاصل از دورگ انجام شده در سال زراعی 81-1380 به منظور تولید لاین با پتانسیل عملکرد بالا و سازگاری مناسب در بخش تحقیقات غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر می‌باشد. به منظور بررسی پایداری عملکرد دانه و سازگاری لاین‌های امیدبخش جو، این لاین به همراه سایر ژنوتیپ‌ها در هشت مکان به مدت دو سال زراعی به همراه رقم شاهد نصرت مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت و با میانگین عملکرد 8362 کیلوگرم در هکتار برتر از سایر ژنوتیپ‌ها و رقم شاهد نصرت با عملکرد 7857 کیلوگرم در هکتار بود. در آزمایشات تحقیقی ترویجی، رقم ارمغان با میانگین عملکرد دانه 6584 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با رقم نصرت با عملکرد 6019 کیلوگرم در هکتار دارای برتری عملکرد 565 کیلوگرم در هکتار (بیش از 9 درصد) بود. رقم ارمغان دارای تیپ رشد بهاره، سنبله شش ردیفه، میانگین ارتفاع بوته 93 سانتی‌متر، وزن هزار دانه نسبتاً بالا (میانگین 44 گرم) می‌باشد. واکنش این رقم نسبت به بیماری سفیدک پودری جو نیمه‌مقاوم تا نیمه‌حساس و نسبت به بیماری لکه قهوه‌ای نواری دارای واکنش مقاوم تا نیمه‌حساس بوده و در مناطق مختلف کشور نسبت به قارچ عامل زنگ زرد جو واکنش مقاوم تا نیمه حساس (0-50MS)نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Armaghan, a High-Yielding Barley Variety with High Adaptation to Temperate Regions of Iran

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Nikkhah 1
 • A. Yousefi 1
 • H. Ghazvini 1
 • B. Soorkhi 1
 • A. Barati 1
 • M. Patpour 1
 • M. Taheri Mazandarani 2
 • H. Tajali 3
 • M. Azarmjoo 3
 • M. Mahlooji 4
 • M. Sharif Alhosseini 5
 • M. Taherian 5
 • R. Aghnoom 5
 • S. A. Tabatabaei 6
 • F. Hasani 7
1 Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
2 Seed and Plant Improvement Research Department, Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Varamin, Iran.
3 Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan Jonobi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Birjand, Iran.
4 Seed and Plant Improvement Research Department, Ishahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Isfahan, Iran.
5 Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Mashhad, Iran.
6 Seed and Plant Improvement Research Department, Yazd Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Yazd, Iran
7 Seed and Plant Improvement Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Zarghan, Iran.
چکیده [English]

The temperate climate zone has a major role in barley production in Iran. Therefore, the release of high potential varieties with proper adaptability and yield stability is one of the most important breeding objectives in this climate zone. Armaghan variety with pedigree of Legia//Rhn/Lignee 527, was derived from a cross with the aim of high yield potential and proper adaptationin in 2001-2002 that was made in Cereals Research Department in Seed and Plant Improvement Institute. In order to study the yield stability and adaptability of the elite barley lines, Armaghan and other genotypes including barley cultivar Nosrat as check were evaluated in eight locations for two years and their grain yields were compared. Results indicated that Armaghan with 8362 kgha-1had higher grain yield compared to other genotypes and check cultivar Nosrat with yield of 7857 kgha-1. Results of on-farm trials showed that Armaghan variety with a mean grain yield of 6584 kgha-1compared to check cultivar Nosrat with grain yield of 6019 kgha-1, had yield increase of 565 kgha-1(more than 9%). Armaghan variety has a spring growth habit, six-row spike, average plant height of 93 cm, and 1000 kernel weight of 44 g. This variety showed infection response of semi-resistant to semi-susceptible to powdery mildew, resistant to semi-susceptible infection response to leaf strip and infection response of 0-50MS to yellow rust.

کلیدواژه‌ها [English]

 • new barley variety
 • Adaptation
 • production stability
 • moderate zone
1- اقنوم، ر. 1392. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتیارزیابی مقاومت لاین‌های جو آزمایشات مقدماتی، پیشرفته و امیدبخش نسبت به بیماری سفیدک پودری در مرحله گیاه کامل. گزارش نهایی، بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، شماره فروست 44417، مورخ 26/11/92، 45 صفحه.
 
 
2- اقنوم، ر. 1394. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتیارزیابی مقاومت به بیماری لکه قهوه‌ای نواری جو در لاین‌های پیشرفته، امیدبخش و تعدادی از منابع ژنتیکی مقاومت. بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، شماره فروست 47209، مورخ 10/3/94، 53 صفحه.
 
 
3- بی‌نام. 1395. آمارنامه کشاورزی 94-1393. دفتر آمار و فناوری اطلاعات. وزارت جهاد کشاورزی. ص 51-50.
 
 
4. Eyal, Z., Scharen, A. L., Prescott, J. M., and Van Ginkel, M. 1987. The Septoria diseases of wheat: Concepts and methods of disease management. Mexico, D. F. CIMMYT. pp. 24.
 
 
5. Mathur, A. K., and Bhatnagar, G. C. 1992. Sources of resistance in barley stripe disease caused by Helminthosporiumgramineum. Indian Phytopathology 45 (1): 115-116.
 
 
6. Peterson, R. F., Campbell, A. B., and Hannah, A. E. 1948. A diagrammatic scale forestimating rust intensity on leaves and stems of cereals. Can. J. Res., Sec. C, 26: 496-500.
 
 
7. Robins, J. G., Riday, H., Helland, S. J., Brummer, E.C. 2004. Biomass yield stability in alfalfaJour. Iowa Acad. Sci. 111 (3,4): 71-75.
 
 
8. Roelfs, A. P., Singh, R. P., and Saari, E. E. 1992. Rust Disease of Wheat: Concepts and Method of Management. CIMMYT, Mexico, D.F. 81 pp.
 
 
9. Smedegaard-Petersen, V., and Jorgensen, J. 1982. Resistance to barley leaf stripe caused by Pyrenophora graminea. Phytopathol Z. 105 (2): 183-191.
 
 
10. Saari, E. E., and Prescott, J. M. 1975. A scale for appraising the foliar intensity of wheat disease. Plant Disease Reporter. 59 (5): 377-380.