مهر، رقم جو متحمل به تنش شوری برای کشت در اقلیم معتدل کشور

نوع مقاله: آزاد سازی رقم

نویسندگان

1 به نژادگر جو، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

3 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،بیرجند، ایران

5 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

6 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

7 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

8 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زرقان، ایران

9 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

چکیده

رقم جو مهر با کد MBS-87-12 با شجره Roho/Mazurka//Rojo حاصل از دورگ انجام شده در سال زراعی 78-1377 در کرج می باشد. مراحل گزینش این رقم در نسلهای در حال تفکیک تا رسیدن به خلوص در سال های 84-1379 در اردکان یزد تحت شرایط تنش شوری ( EC آب 10 و خاک مابین 14-12 دسی زیمنس بر متر) انجام گردید. نتایج آزمایش های ارزیابی مشاهده ای، مقایسه عملکرد مقدماتی و آزمایش مقایسه عملکرد لاین های پیشرفته در سال های زراعی 87-1384، تحت شرایط تنش شوری( EC آب 10 و خاک 12 دسی زیمنس) برتری این رقم را از نظر عملکرد دانه نسبت به ارقام شاهد( نصرت و خاتم) نشان داد. داده های حاصل از آزمایش سازگاری که طی دو سال (88-1387 و 89-1388) در چهار ایستگاه (یزد، اصفهان، بیرجند و گناباد) تحت شرایط تنش شوری(EC آب 10و خاک 12 دسی زیمنس) اجرا شد، نشان داد که میانگین عملکرد دانه رقم مهر نسبت به شاهد (رقم خاتم) برتری داشت، به طوری که میانگین عملکرد رقم مهر برابر، 4751 در برابر 4096 کیلوگرم در هکتار رقم خاتم بود. در مجموع این لاین تقریبا 655 کیلوگرم در هکتار برتری عملکرد (حدود 16 درصد) نسبت به رقم شاهد نشان داد. نتایج بررسیهای تحقیقی- ترویجی رقم مهر در چندین منطقه دارای تنش شوری کشور (اصفهان، خراسان، یزد و ورامین) در اقلیم معتدل طی سال های 93-1389 نشان داد که رقم مهر با میانگین عملکرد 4217 کیلوگرم در هکتار در مقابل 3473 کیلوگرم در هکتار رقم خاتم، 21 درصد افزایش عملکرد نشان داد. رقم مهر دارای سنبله شش ردیفه، عادت رشدی بینابین (فاکولتاتیو) بوده و نسبت به بیماری های برگی جو واکنش نیمه حساس تا مقاوم نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mehr, Barley cultivar tolerant to salt stress for cultivation in the temperate climate of the country

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Nikkhah 1
 • S. A. Tabatabaee 2
 • A. Yousefi 3
 • H. Ghazvini 3
 • H. Saberi 4
 • H. Tajali 4
 • M. Mahlooji 5
 • M. H. Binabaji 6
 • R. Aghnoum 6
 • M. A. Dehghan 7
 • A. Zakeri 8
 • S. A. Safavi 9
1 Barley breeder, Cereal Research Dept., SPII, AREEO
2 Seed and Plant Improvement Research Department, Yazd Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Yazd, Iran.
3 Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
4 Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan jonobi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Birjand, Iran.
5 Seed and Plant Improvement Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Isfahan, Iran.
6 Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Mashhad, Iran.
7 Seed and Plant Improvement Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Gorgan, Iran.
8 Seed and Plant Improvement Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Zarghan, Iran.
9 Seed and Plant Improvement Research Department, Ardebil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Ardebil, Iran.
چکیده [English]

The Mehr variety with code MBS-87-12 with the Roho/Mazurka//Rojo pedigree derived from the hybrids carried out in Karaj, Iran in 1998-1999. The stages of selection of Mehr variety were carried out in segregating generations to reach purity in Ardakan, Yazd, under conditions of salinity stress (EC water and soil between 12-14 dS/m). The results of the preliminary yields and the advanced lines in 2005-2007 years under the conditions of salinity stress (EC 10 - 12 dS/m) showed the superiority of this cultivar for grain yield compared to the control cultivars (Nusrat and Khatam) showed. The data from the adaptive experiment that was carried out in four stations (Yazd, Isfahan, Birjand and Gonabad) during two years (1388-88 and 1389-88) under conditions of salinity stress (EC= 10-12 dS/m) showed that Mean grain yield of Mehr cultivar was superior to control (Khatam cultivar), so that the average yield of Mehr variety was 4751 against 4096 kg / ha Khatam cultivar. In total, this line showed an average yield of about 655 kg / ha (about 16%) than control. The tests of extensional research in farmers' fields showed in several regions with salinity stress (Isfahan, Khorasan, Yazd and Varamin) in temperate meadow during the years 1993-93 showed that Mehr variety with a mean yield of 4217 kg / ha versus 3473 kg / ha Khatam cultivar , Showed a 21% increase in performance. Mehr cultivar has a six-line spike, facultative growth habit and has a semi-susceptible to resistant leaf disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Barley"
 • "Salinity"
 • "stress"
 • "Moderate"
 • "climate"