نکادر رقم سویا جهت کشت بهاره در استان مازندران

نویسندگان

1 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران٬ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.

3 مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ساری، ایران.

4 سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ساری، ایران.

5 شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی، مازندران، ساری، ایران.

چکیده

جهت دستیابی به ارقام سویا با عملکرد بالا و طول دوره رشد مناسب، در سال 1371 رقم سویای تلار با ارقام مختلف از جمله Gorgan3 تلاقی داده شد. بررسی نسل‌های در حال تفکیک و خالص‌سازی طی سال‌های 76-1371 انجام شد. لاین‌های خالص به دست آمده در طول سال‌های 84- 1378 طی اجرای آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی مقایسه عملکرد دو ساله و تعیین سازگاری با ارقام رایج مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند و لاین‌های برتر در آزمایشات به‌زراعی و تحقیقی- ترویجی نیز با ارقام شاهد محلی مقایسه شدند. در مجموع لاین 032 (نکادر) با متوسط عملکرد 3/700 تن در هکتار نسبت به ارقام هیل و سحر برتری چشمگیر داشت و از نظر تحمل به بیماری پوسیدگی زغالی نیز در حد ارقام رایج بود. لاین 032 (نکادر) علاوه بر موارد یاد شده، به دلیل خصوصیات مفید زراعی از جمله ارتفاع بلند، فاصله مناسب پایین‌ترین غلاف از سطح زمین و در نتیجه امکان برداشت با کمباین، مقاومت به خوابیدگی، مقاومت به ریزش، تحمل خشکی و تحمل بیماری پوسیدگی زغالی، به منظور جایگزینی با رقم سحر در کشت بهاره پیشنهاد شد. بر اساس تأیید کمیته انتخاب و نامگذاری رقم سازمان تحقیقات٬ آموزش و ترویج کشاورزی٬ لاین 032 با نام نکادر٬ به معنی (مروارید نکا) نام‌گذاری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nekador, a Soybean Cultivar for Spring Cultivation in Mazandaran province

نویسندگان [English]

 • Gh. Arab 1
 • S. Rayat panah 2
 • A. Farhadi 1
 • M. Fathi 1
 • S. Mozafari 3
 • S. Yasari 4
 • Sh. Aliyan Nejad 4
 • M. Mes Shenas 3
 • A. A. Zabihi 5
1 Seed and Plant Improvement Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Sari, Iran.
2 Plant Protection Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Sari, Iran.
3 Head of Department of Agronomy, Agricultural Jihad Organization of Mazandaran, Sari, Iran
4 Agricultural Jihad Organization of Mazandaran, Sari, Iran.
5 Mazandaran Oil Seed crop Development Company, Sari, Iran.
چکیده [English]

In order to achieve soybean cultivar with high yield performance and appropriate growth stage length, in 1371 Telat soybean cultivar was crossed with different soybean cultivars from which one was Gorgan3. Evaluation in segregating populations until pure line stage was done in 1371-76. Pure lines were evaluated in the preliminary yield trials in two years and then were compared with commercial cultivars in the uniform regional trials. The superior lines were then compared with local checks in agronomy tests and also under on-farm trials. In total, line 032 (Nekador) with yield of 3.700 tha-1 had better yield compared to Hill and Sahar varieties and its resistance to charcoal rot disease of soybean was as same as commercial varieties. In addition to the above mentioned traits, Nekador had some appropriate agromoic characteristics such as proper height and distance of the first pod from the ground surface which makes it possible for harvesting this cultivar by combine, resistance to lodging and shattering, drought tolerance, resistance to charcoal rot disease, and therefore was recommended to be replaced with Sahar in the spring cropping. Line 032 was released as “Nekador” based on confirmation of the Variety Release Committee of Agricultural Research, Education and Extension Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • soybean
 • hybridization
 • pure line