تاثیر کشت مخلوط ذرت و سورگوم علوفه ای بر کارآیی مصرف آب و تولید علوفه

نوع مقاله: ترویجی

نویسندگان

1 ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اصلاح و تهیه نهال وبذر ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آموزش ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن خراسان رضوی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، مشهد، اﯾﺮان

2 - ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

3 محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور

چکیده

به منظور بررسی تاثیرکشت مخلوط ذرت و سورگوم علوفه ای برفاکتور های زراعی و کیفی علوفه، پژوهشی در سال 1393 اجراء شد. دو هیبرید ذرت (Sc 704) و سورگوم علوفه ای (اسپید فید) در پنج نسبت کشت مخلوط ردیفی: M1 (100 درصد ذرت)، M2 (75 : 25) ،M3 (50 : 50) ،M4 (25 : 75) و M5 (100 درصد سورگوم) در دو آزمایش مستقل با دور آبیاری هشت (شاهد) و16 روز (کم آبیاری) مقایسه شدند. کاهش مصرف آب به میزان 52/7 درصد، متوسط تولید علوفه تر و خشک را 16/7 درصد کاهش اما کارایی مصرف آب و نسبت برابری زمین را 45 درصد افزایش داد. درآبیاری معمول بیشترین مقادیر علوفه تر، خشک، کارآیی مصرف آب با 93/75، 26/25 تن در هکتار، 13/02 کیلو گرم بر متر مکعب آب بود و بیشترین نسبت برابری زمین در تیمار M2 به میزان 35/1 بود. و در کم آبیاری مقادیر فوق به ترتیب برابر با 77/72، 21/76 تن در هکتار، 22/83 کیلوگرم بر کمتر مکعب آب بود و بیشترین نسبت برابری زمین به میزان 1/62 در تیمار M4 بدست آمد. با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده، کشت مخلوط ذرت و سورگوم به نسبت 25: 75 (تیمار M2 ) برای شرایط آبیاری نرمال و کشت مخلوط ذرت و سورگوم به نسبت 50:50 ( تیمارM3 )برای شرایط محدودیت شدید آب توصیه می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Maize and Sorghum Intercropping on Water Use Efficinecy and Forage Production

نویسندگان [English]

  • alireza beheshti 1
  • majid reza kiani feriz 1
  • mahmud basaf 2
  • gholamreza Nabavi 3
1 Sceintific staff of Agronomic and Horticulture Crops Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
2 Agricultural and Natural Resources Research Station
3 Neyshabur Agricultural and Natural Resources Research Station.
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of intercropping cultivation of forage maize and sorghum on forage production, a study was carried out in 2014 growing season. Maize Hybrid (SC 704) and sorghum hybrid (speed feed) were evaluated in five row intercropping with different ratio of two spices including: M1(100%corn), M2(75 :25), M3(50:50), M4(25 : 75) and M5(100% sorghum). Two separate experiments for applying two irrigation regimes, normal (8, EXP1) and limited (16, EXP2) days irrigation intervals were used. By decreasing 52.7% water in EXP2, its total mean production for green and DM yield decreased by 16.7%, but the mean values for LER and WUE increased by 45%. In EXP.1, Maximum values for green and dry matter yield, WUE and LER were recorded for M2 treatment as 93.75 and 26.25 t -ha, 13.02 kg m-3 water, and ratio 1.35 respectively. At EXP2 these values were recorded for M4 treatment as 77.72 and 21.76 t -ha, 22.83, kg m-3 water and 1.62. With these results, the M2 treatment (75%:25%) and M3 (50%:50%) are recommended for situation of normal and severe water restrictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrient values
  • Land Equvalent ratio
  • silage
  • Dry Forage