اکسین، رقم جدید جو شش ردیفه با سازگاری مناسب در اراضی آبی اقلیم گرم کشور

نوع مقاله : آزاد سازی رقم

نویسندگان

1 معاون بخش تحقیقات غلات- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

3 بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران

4 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

5 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

6 بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

7 بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران

8 بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

9 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

10 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران

چکیده

رقم جدید اکسین با شجره Rojo/Sahra حاصل دورگ گیری بین رقم خارجی روجو (Rojo) به عنوان والد مادری و رقم صحرا به عنوان پایه پدری و انتخاب در نسل های در حال تفکیک تا رسیدن به خلوص ژنتیکی در ایستگاه اهواز بودکه با توجه به سازگاری وسیع و پایداری عملکرد دانه و صفات مطلوب زراعی در آزمایشات انجام گرفته طی سال های 86-1385 تا 95-1394 برای کاشت در مناطق گرم کشورآزادسازی و نام گذاری شد. رقم اکسین در مناطق گرم جنوب و شمال کشور به ترتیب دارای میانگین های عملکرد 5148 و 3916 کیلوگرم در هکتار بوده که بترتیب به میزان 868 و 160 کیلوگرم در هکتار نسبت به ارقام شاهد نیمروز و صحرا برتری داشت. رقم اکسین با عادت رشدی بهاره جزو ارقام با سنبله شش ردیفه بوده و متوسط ارتفاع بوته آن در مناطق گرم جنوب و شمال کشور به ترتیب 81 و 102 سانتیمتر می باشد. میانگین طول دوره رشد اکسین در مناطق گرم جنوب و شمال کشور به ترتیب 129 و 162 روز و طول دوره پر شدن دانه آن به ترتیب 41 و 46 روز است که طولانی تر از ارقام شاهد نیمروز و صحرا می باشد. از خصوصیات بارز دیگر این رقم مقاومت به خوابیدگی و شکنندگی محور سنبله و واکنش مقاوم آن نسبت به بیماری های لکه نواری و لکه برگی های جو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Oksin, a new irrigated six-rowed barley cultivar with wide adaptability in warm agro-climate zone of Iran

نویسندگان [English]

 • Habibollah Ghazvini 1
 • I. Lakzade 2
 • Sh. A. Kouhkan 3
 • M. Jabari 4
 • A. Barati 5
 • H. A. Fallahi 6
 • H. Khanzade Gharaaghajloo Soflaee 7
 • K. Shabazi Homonloo 7
 • A. Yousefi 5
 • R. Aghnoum 8
 • S. A. Safavi 7
 • A. Zakeri 4
 • N. K. Kazerani 9
 • H. Nikkhah 5
 • S. Tahmasebi 4
 • S. T. Dadrezaee 5
 • S. M. Nazeri 8
 • M. Sharifi Alhossaini 8
 • M. Dalvand 10
 • M. Rakhshanderoo 4
1 Deputy, Head of Cereal Research Dept., SPII, AREEO
2 Seed and Plant Improvement Research Department, Khozestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Ahwaz, Iran
3 Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Sistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Zabol, Iran
4 Seed and Plant Improvement Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Shiraz, Iran
5 Seed and Plant Improvement Research Department, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
6 Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Gorgan, Iran
7 Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Ardebil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Moghan, Iran
8 Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Mashhad, Iran
9 Seed and Plant Improvement Research Department, Boshehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Boshehr, Iran
10 Seed and Plant Improvement Research Department, Dezfoul Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Z Dezfoul abol, Iran
چکیده [English]

Newly released cultivar Oksin with pedigree of Rojo/Sahra was derived from the cross between foreign cultivar “Rojo” and cultivar “Sahra” as female and male parents, respectively. Selection among segregating populations was performed till pure line stage at Ahvaz station. Based on its high grain yield and yield stability as well as its desirable agronomic characteristics in the experiments, which were conducted from 2006 to 2015, Oksin was released for cultivation in warm regions of Iran. The average grain yield of Oksin in the south and north of Iran is 5148 and 3916 kg/ha, respectively, that is 868 and 160 kg/ha more than grain yields of check cultivars Nimrooz and Sahra, respectively. Oksin is a six-rowed spring barley and its plant height in the south and north of Iran is 81 and 102 cm, respectively. The average of days from sowing to maturity for Oksin in the south and north of Iran is 129 and 162 days, respectively, and its grain filling periods is 41 and 46 days that are longer compared to check cultivars Nimrooz and Sahra, respectively. In addition, it exhibits lodging resistance and non-shattering rachis as well as resistant infection responses to barley stripe and barley leaf spots.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barley
 • Yield stability
 • Warm and dry conditions
 • warm and humid conditions