برات، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران

نوع مقاله : آزاد سازی رقم

نویسندگان

1 بخش تحقیقات غلات- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-کرج- ایران

2 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی بلوچستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایرانشهر، ایران.

4 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران.

5 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران.

6 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس، ایران.

7 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

8 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی صفی‌آباد دزفول، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، دزفول، ایران.

9 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

چکیده

رقم گندم برات با شجره SLVS*2/PASTOR و تاریخچه انتخاب CMSS98Y03489F-040M-0100M-040Y-020M-040SY-28M-0Y-0SY انتخاب شده از خزانه بین‌المللی 24SAWSN دریافت شده از مرکز بین‌المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT) می‌باشد. این رقم در آزمایش سازگاری اقلیم گرم و خشک جنوب در سال زراعی 91-1389 به مدت دو سال زراعی و در شش ایستگاه تحقیقاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این رقم دارای پایداری عملکرد دانه در ایستگاه‌های مورد ارزیابی در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور می‌باشد. پتانسیل عملکرد بالا (6433 کیلوگرم در هکتار)، تحمل نسبتاً خوب آن به گرمای آخر فصل، زودرسی نسبی، مقاومت قابل قبول به بیماری‌های زنگ زرد و قهوه‌ای و سیاه نژاد Ug99 و ریزش دانه از ویژگی‌های بارز این رقم می‌باشد. این رقم برای کشت در نظام‌های زراعی مناطق گرم جنوب به خصوص مناطقی که فشار بیماری‌ها و به ویژه زنگ زرد در آن مناطق عامل محدود کننده می‌باشد، معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Barat, A New Bread Wheat Cultivar, Suitable for Irrigated Areas in Southern Warm and Dry Zone of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohsen Esmaeilzadeh Moghaddam 1
 • M. Khodarahmi 2
 • K. Mahmoudi 3
 • H. Akbari Moghaddam 4
 • M. Sayahfar 5
 • S. Tahmasebi 6
 • G. A. Lotfalie Aeineh 7
 • A. Naderi 7
 • N. Amir Bakhtiar 2
 • M. Farhadi Sadr 8
 • F. Afshari 2
 • M. Dalvand 8
 • A. K. Zakeri 6
 • N. Tabatabaei 7
 • M. Yasaei 6
 • R. Roohparvar 2
 • S. Kia 9
1 Cereal research Department, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research Extension, Education and Research Organization, Karaj, Iran
2 Researcher and Professor respectively, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Seed and Plant Improvement Research Department, Balochestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Iranshahr, Iran.
4 Seed and Plant Improvement Research Department, Sistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Zabol, Iran
5 Seed and Plant Improvement Research Department, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Khoramabad, Iran
6 Seed and Plant Improvement Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Fars, Iran
7 Seed and Plant Improvement Research Department, Khozestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Ahwaz, Iran
8 Seed and Plant Improvement Research Department, Dezfoul Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Dezfoul, Iran
9 Seed and Plant Improvement Research Department, Gholestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Gorgan, Iran
چکیده [English]

Barat variety with the pedigree of SLVS×2/PASTOR and selection history of CMSS98Y03489F-040M-0100M-040Y-020M-040SY-28M-0Y-0SY has been selected from 24thSAWSN, an international bread wheat nursery that received from international Research Center for Maize and Wheat Improvement (CIMMYT) and was evaluated in Elite Regional Wheat Yield Trial (ERWYT) in six southernwarm and dry research stations during 2011-13 cropping season. Results confirmed that this new variety has yield stability in studied research stations in southern warm and dry agro-climatic zone. Considering high grain yield, high level of resistance to different physiological races of causul agents of stripe rust and leaf rust in different locations (hot spots), good grain quality as well as good agronomic performance including: earliness, resistance to terminal heat stress and shattering, it was selected and officially released as Barat in 2016. Barat, is a new bread wheat cultivar adapted to irrigated wheat growing areas in the Southern Dry and Warm Agro-climatic Zone in Iran especially in Khozestan, West Fars, Warm areas in Lorestan, Kerman and Kermanshah, provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bread wheat
 • southern warm and dry
 • grain yield potential
 • resistant to diseases