رقم جو گوهران، متحمل به خشکی آخر فصل با بهره وری بالای مصرف آب جهت کشت در مناطق معتدل کشور

نوع مقاله: آزاد سازی رقم

نویسندگان

1 استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 کارشناس بازنشسته ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران

5 استادیار ، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران

6 کارشناس ارشد، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران

7 استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

8 استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

9 محقق، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

10 کارشناس، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

11 دانشیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

12 استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

13 استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، میاندوآب، ایران

چکیده

رقم جو گوهرانبا شجره Rhn-03//L.527/NK1272 از ژنوتیپ‌های جو دریافتی از ایکاردا بوده که مناسب جهت کشت در مناطق معتدل بدون تنش و تحت تنش خشکی آخر فصل با مدیریت های متفاوت آب آبیاری می‌باشد. آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و سازگاری این رقم در دو شرایط تنش محدودیت آب آخر فصل و شرایط بدون تنش در ایستگاه‌های کرج، بیرجند، اصفهان و ورامین انجام شد. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که در شرایط بدون تنش این رقم با میانگین عملکرد دانه 6269 کیلوگرم در هکتار در مقابل 5244 کیلوگرم در هکتار رقم ریحان(20 درصد)، و در شرایط تنش محدودیت آب آخر فصل با میانگین عملکرد 4720 کیلوگرم در هکتار در مقابل 4035 کیلوگرم در هکتار رقم شاهد ریحان (17 درصد) برتری داشت، از نظر کیفیت دانه این رقم دارای میانگین پروتئین 12 درصد بوده که نشان دهندة کیفیت خوب آن می‌باشد. بررسی وضعیت بهره‌وری مصرف آب آبیاری نشان داد که رقم گوهران بالاترین مقدار بهره‌وری مصرف آب را نسبت به ژنوتیپ‌های مورد بررسی داشت. بررسی‌های تحقیقی - ترویجی در مزارع زارعین نشان داد که رقم گوهران به طور میانگین 1196 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم نصرت و 623 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم یوسف در شرایط تنش خشکی آخر فصل و شرایط بدون تنش برتری داشت. با توجه به همیت آب در سال های اخیر، خشکسالی و پایین رفتن ذخایر آب‌های زیرزمینی خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک کشور و همچنین مناطقی که در فصل بهار برای کشت محصولات بهاره رقابت برای آب آبیاری وجود دارد، رقم گوهران جهت کشت در مناطق بدون تنش و تحت تنش خشکی آخر فصل در اقلیم معتدل کشور برای پایداری تولید جو معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Goharan, A New Terminal Drought Tolerant Barley Cultivar with High Water use Productivity for Cultivation in the Moderate Agro-climate Zone of Iran

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Nikkhah 1
 • A. Yousefi 2
 • H. Qazvini 3
 • B. Sorkhi 1
 • S. S. Jasemi 1
 • M. Patpoor 1
 • M. Taheri 4
 • H. Abdi 4
 • H. Saberi 5
 • H. Tajalli 6
 • M. Arazmjoo 6
 • M. Mahlooji 7
 • M. Sharif-Al-Hossaini 8
 • S. M. Attahosaini 9
 • R. Aghnoom 8
 • A. Sh. Niaziefard 10
 • S. A. Tabatabaie 11
 • S. A. Safari 12
 • S. Mohammadi 13
1 Assistant Professor,Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 Researcher, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Associate Professor, respectively, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
4 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan jonobi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Birjand, Iran
6 Researcher, respectively, Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan jonobi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Birjand, Iran
7 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Isfahan, Iran
8 Assistant Professor , Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Mashhad, Iran
9 Researcher, respectively, Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Mashhad, Iran
10 Researcher, Seed and Plant Improvement Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Kermanshah, Iran
11 Associate Professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Yazd Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Yazd, Iran
12 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Ardabil, Iran
13 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Azarbayjan gharbi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Miyandoab, Iran
چکیده [English]

Barley cultivar Goharan with pedigree of "Rhn-03//L.527/NK1272", was selected among barley genotypes from ICARDA and was identified as is a suitable cultivar for temperate regions under both terminal drought stress and non-stress conditions with different irrigation water management. Preliminary, advanced and elite yield trialsof this cultivar under two conditions (terminal droughtstress and non-stress) were carried out at Karaj, Birjand, Isfahan and Varamin stations. The results of the experiments showed that under non stress conditions, Goharan cultivar had a mean grain yield of 6269 kgha-1 versus 5244 kgha-1 of Rihane ( 20% increase), and under terminal drought stress had mean yield of 4720 kgha-1 versus 4035 kgha-1 of Rihane ( 17% increase). This cultivar, had a mean protein content of 12 percent which indicates its good quality. Study on status of irrigation water use productivity in some drought tolerance barley genotypes showed that cultivar Goharan had the highest amount of water use productivity among genotypes. Results of on-farm trials showed that in average Goharan had 1196 and 623 kgha-1 higher grain yield than Nosrat and Yousef cultivars, respectively under both drought stress and non-stress conditions.Based on importance of water in recent years, drought and lowering of groundwater resources, especially in arid and semi-arid regions of the country,where, there is a competition for irrigation water to cultivate spring products,cultivar Goharan was released for cultivation in non- stress areas and under drought stress in the temperate zone of the country for the sustainability of the barley production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • New barley cultivar
 • terminal drought stress
 • water use productivity
 • moderate zone
1-   اکبری، م.، و جاسمی، س. ش. 1388. تعیین بهره‌وری مصرف آب در لاین‌های امیدبخش جو متحمل به خشکی آخر فصل با کاربرد روش آبیاری قطره‌ای. گزارش نهایی بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، 41 صفحه. شماره فروست 169/88 تاریخ 3/2/88.
 
 
2-   اقنوم ر.، 1392. ارزیابی مقاومت لاین‌های جو آزمایشات مقدماتی، پیشرفته و امیدبخش نسبت به بیماری سفیدک پودری در مرحله گیاه کامل. گزارش نهایی بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، 45 صفحه. شماره فروست 44417 مورخ 26/11/92.
 
 
3-     اقنوم ر.، 1394. ارزیابی مقاومت به بیماری لکه قهوه‌ای نواری جو در لاینهای پیشرفته، امیدبخش و تعدادی از منابع ژنتیکی مقاومت. گزارش نهایی بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، 53 صفحه. شماره فروست 47209 مورخ 10/3/94.
 
 
4-     بی نام. 1394. آمارنامه کشاورزی، دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی.
 
 
5-   بی نام. برنامه راهبردی جو 88-1385. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. به شماره فروست 718/89 مورخ 27/6/89
 
 
6-    سرمدنیا، غ. 1372. اهمیت تنش‌های محیطی در زراعت. اولین کنگرهء زراعت و اصلاح نباتات. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج، 12-11.
 
 
 
7-   نیکخواه، ح. ر. 1381. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین‌های جو با محدودیت آبی. گزارش نهایی بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، شماره 417/82 ، 40 صفحه.
 
 
8.      Ketata, H. 1988. Genotype and Environment interaction. Proceeding biometrical techniques for cereal breeders. ICARDA. Aleppo. Syria: 16-32.